Voortgang Rijksprogramma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het Klimaatakkoord heeft tot doel de Nederlandse energievoorziening duurzamer te maken. Het Rijksprogramma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat speelt hierin een belangrijke rol. Het doel van dit programma is om de opgewekte groene energie aan land te brengen.

Belang van groene energie

Volgens wethouder Hans Heddes hebben we grote hoeveelheden groene stroom nodig om de samenleving te verduurzamen. Dit is niet alleen nodig om onze klimaatdoelen te halen, maar ook om minder afhankelijk te zijn van het buitenland voor onze energievoorziening en om kansen te benutten voor innovatie en economische ontwikkeling.

Proces van VAWOZ

Het programma VAWOZ, dat een geschatte looptijd heeft van ruim twee jaar, is in het voorjaar van 2023 gestart. Na de afronding in 2025 zal er een document zijn waarin de meest kansrijke alternatieven zijn opgenomen om de windenergie naar land te brengen. Daarna begint het proces om deze alternatieven verder uit te werken met het oog op realisatie.

Actuele stand van zaken

Het afgelopen jaar heeft VAWOZ samen met belanghebbenden in verschillende regio’s een eerste verkenning gedaan van kansrijke routes voor stroomkabels en waterstofleidingen vanuit zee, alsook locaties op land voor converterstations, hoogspanningsstations en grote elektrolysers (groene waterstoffabrieken). De resultaten van deze eerste fase zijn nu opgenomen in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Wethouder Simco Kruijer benadrukt dat de betrokken gemeenten samen bekijken waar de windenergie aan land kan komen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor zaken als landschappelijke inpassing, ecologie, leefbaarheid en brede welvaart.

In januari 2024 is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau besproken in het bestuurlijk overleg voor het programma VAWOZ, waaraan meerdere portefeuillehouders van de Kop-gemeenten deelnamen. In het eerste kwartaal wordt het ontwerpprogramma en planMER verwacht, en in het derde kwartaal van 2025 wordt het programma vastgesteld.